Menu
Vaša košarica

Splošni pogoji FB nagradne igre


 
SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
 
Organizator nagradne igre je SP nega, Damjan Petrič s.p., Šercerjeva ulica 3 Ljubljana, Slovenija, www.negaroknohtov.si, SLOVENIJA (v nadaljevanju organizator).
V nagradnem žrebanju se podari nagrada
" FIBER GRADILNI GEL, 14 g "
 
POGOJI SODELOVANJA
2. člen
 
V nagradni igri lahko sodelujejo polnoletne osebe s stalnim ali začasnim bivališčem v Republiki Sloveniji. Mladoletne osebe (mlajše od 18 let) morajo imeti za sodelovanje v nagradni igri predhodno pisno soglasje staršev ali zakonitih zastopnikov.
 
K nagradni igri lahko pristopijo vsi, ki v času od 02.11.2021 do 18.11.2021 posredujejo podatke o nagradni igri, ki jo organizira podjetje organizatorja nagradne igre.
 
Nakup v spletni trgovini www.negaroknohtov.si ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.
 
Udeleženci nagradne igre sami krijejo vse stroške sodelovanja v nagradni igri. Med stroške sodelovanja se med drugim uvrščajo:
• strošek dostopa do interneta;
• strošek prenosa podatkov z interneta.
 
V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni ali njihovi ožji družinski člani.
 
POTEK NAGRADNE IGRE
3. člen
 
Nagradna igra traja v času od  
od 02.11.2021 do 18.11.2021
 
Pogoj za sodelovanje v nagradni igri:

1. všečkajte objavo, 

2. Označite prijateljico, ki ustvarja najlepše nohte ali delite sliko svoje najljubše jesenske nohtne kreacije


PRAVILA NAGRADNE IGRE
4. člen
 
S sodelovanjem v nagradni igri se šteje, da udeleženec sprejema te splošne pogoje sodelovanja v nagradni igri in pogoje, ki so objavljeni na Spletni strani organizatorja www.negaroknohtov.si .
 
V primeru navedbe nepopolnih, nepravilnih ali neresničnih podatkov (elektronskega naslova oziroma podatkov iz 3. odstavka 8. člena Splošnih pogojev nagradnih iger) si organizator pridržuje pravico, da udeležencu sodelovanje v nagradni igri zavrne ali ga iz nagradne igre izključi.
 
Udeleženec izgubi pravico do nagrade, če organizator ugotovi, da:
• udeleženec ni izpolnjeval pogojev sodelovanja;
• je udeleženec kršil pravila in pogoje sodelovanja v nagradni igri;
• udeleženec ne želi izpolniti obveznosti v skladu s temi pogoji ali posebnimi pogoji objavljenimi na Spletni strani in/ali Facebook Profilu ali jih ni izpolnil pravočasno;
• v primeru prijav: če je prijava na kakršenkoli način neustrezna.
V primeru, ko udeleženec izgubi pravico do nagrade, organizator presodi, ali bo nagrado podelil komu drugemu ali ne.
 
NAGRADE
5. člen
 
Vrsta in opis nagrad sta predstavljena v besedilu razpisa nagradne igre na Spletni strani in/ali Facebook Profilu, kjer nagradna igra tudi poteka.
 
Nagrade niso zamenljive za drugo vrsto nagrade, izplačljive v gotovini ali prenosljive na tretje osebe.
 
ŽREBANJE NAGRAD
6. člen
 
Žrebanje nagrade opravi zadnji dan nagradne igre organizator nagradne igre preko
https://commentpicker.com/

  
OBVEŠČANJE NAGRAJENCEV
7. člen
 
Podatki o nagrajencu ( profil ) bodo objavljeni najkasneje v petih delovnih dneh po zaključku nagradne igre. Ostali podatki o nagrajencu ne bodo objavljeni. 

S sodelovanjem v posamezni nagradni igri udeleženec soglaša, da ga v primeru izžrebanja organizator kot nagrajenca objavi na zidu Facebook strani »spnega«.
 
 Rezultati nagradne igre so dokončni. Pritožba nanje ni mogoča.
 
PREVZEM NAGRAD
8. člen
 
Udeleženec je kot nagrajenec upravičen do prevzema nagrade, če ga o nagradi v dogovorjenem roku obvesti organizator oziroma administrator Spletne strani in/ali Facebook Profila.
 
Nagrada ni obdavčena po Zakonu o dohodnini, saj je vrednost pod 42 eur.

Za prevzem nagrade mora nagrajenec ob pisnem pozivu organizatorja predložiti naslednje osebne podatke: ime in priimek, točen naslov stalnega bivališča in kraj bivanja. Za potrebe obveščanja o prevzemu nagrade nagrajenec sporoči tudi kontaktno telefonsko številko.

 
Če nagrajenec v sedmih dneh po datumu poslanega poziva ne predloži potrebnih podatkov, izgubi pravico do nagrade brez pravice do kakršnegakoli nadomestila.
 
Nagrada bo nagrajencu poslana preko Pošte Slovenija ali dostave GLS na naslov, ki ga bo nagrajenec posredoval organizatorju.
 
 VAROVANJE INFORMACIJ IN OSEBNIH PODATKOV
 
 
9. člen
 
Organizator  kot upravljavec osebnih podatkov spoštuje zasebnost udeležencev posamezne nagradne igre in se zavezuje, da bo z osebnimi podatki, pridobljenimi tekom nagradne igre, ravnal skrbno in jih varoval ter obdeloval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Pravilnikom o varstvu osebnih podatkov sprejetim pri organizatorju.
 
Brez izrecne privolitve udeležencev posamezne nagradne igre osebnih podatkov udeležencev ne bo posredoval tretji osebi ali jih uporabil v druge namene, kot izključno za potrebe uspešne celostne izvedbe nagradne igre.
 
 Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za zaščito podatkov na spletnih straneh, do katerih vodijo določene povezave na Spletnih straneh organizatorja, niti ne prevzema odgovornosti za morebitne napake, ki se lahko pojavijo ob posredovanju napačnih ali lažnih podatkov s strani udeležencev nagradne igre.
 
Udeleženec nagradne igre organizatorju kot upravljavcu zbirke osebnih podatkov dovoljuje, da do preklica udeleženca oziroma do izpolnitve namena obdelave podatkov vodi, vzdržuje in obdeluje zbirko posredovanih osebnih podatkov za potrebe izvedbe nagradne igre v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov (Ul RS št. 86/04 in 67/07).
Osebni podatki v zbirki osebnih podatkov nagrajencev in namen njihovega zbiranja, obdelave, shranjevanja in uporabe:
• elektronski naslov (za potrebe sodelovanja v nagradni igri, žrebanja in posredovanja pisnih pozivov organizatorja po nadaljnjem ravnanju v primeru upravičenosti do nagrade);
• ime in priimek, naslov in kraj bivanja (za potrebe identifikacije nagrajenca, žrebanja, obveščanja o nagradah in obveščanja o načinu prevzema nagrad ter za potrebe poročanja davčnim organom v skladu z veljavno davčno zakonodajo v Republiki Sloveniji);
• kontaktna telefonska ali GSM številka (za potrebe obveščanja v primeru kakršnihkoli težav z dostavo nagrade);
 V času upravljanja osebnih podatkov ima vsak posamezni udeleženec možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov, skladno z veljavnimi predpisi.
 
Podatke hranimo v računalniški obliki. Po prenehanju potrebe po vodenju podatkov ali na podlagi zahtevka nagrajenca, se podatki izbrišejo.
 
Uporabniki podatkov so administrator Spletne strani in/ali Facebook Profila ter odgovorni za dostavo nagrad.
 
KONČNE IN PREHODNE DOLOČBE
10. člen
 
Udeleženci nagradne igre hkrati s Pogoji nagradne igre sprejemajo tudi pogoje in pravila Facebook skupnosti. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za nespoštovanje pogojev uporabe Facebook skupnosti s strani udeležencev nagradne igre. Prav tako ne prevzema odgovornosti za kakršnekoli posledice nastale kot rezultat objave prispevkov na Facebook Profilu.
 
Organizator si pridržuje pravico do dopolnitev in sprememb pogojev nagrade igre, če tako zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti.
 
O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator udeležence sproti obveščal z objavami na Spletni strani in/ali Facebook Profilu.
 
Vprašanja o zaupnosti in uporabi vaših osebnih podatkov oziroma željo po dodatnih informacijah v zvezi z nagradno igro naslovite na elektronski naslov:  

info@negaroknohtov.si


Ljubljana, 2.11.2021

We use cookies and other similar technologies to improve your browsing experience and the functionality of our site. Privacy Policy.